UDHËZIM 4

PËR PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE TRAJNIMIT TË SHTETASVE QË MUND TË EMËROHEN KRYESISHT NGA KQZ, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË KRIJUAR NË KZAZ DHE KQV

UDHËZIM 3

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 2,  DATË 25.02.2009  “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË ZONËS TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR”

UDHËZIM 2

PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE PËR DEPOZITIMIN DHE VERIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT DHE AFATET PËR PUBLIKIMIN E LISTAVE TË KANDIDATËVE

UDHËZIM 1

PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN Nr. 1, DATË 20.02.2009, PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE