UDHËZIM 2

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 18,  DATË 03.06.2009  “PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT TË PUNËS NË VNV, RREGULLAT QË DUHEN NDJEKUR NGA KZAZ-ja DHE GNV-të, RADHËN E VEPRIMIT DHE NDARJEN E DETYRAVE MIDIS ANËTARËVE TË GRUPEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE”

UDHËZIM 1

“PËR ADMINISTRIMIN E PROCES VERBALIT TË HAPJES DHE MBYLLJES SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE”