UDHËZIM 2

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VEÇANTA PËR KUSHTET E KONTRATËS DHE KRYERJEN E AUDITIMIT NGA AUDITËT TEKNICIEN PËR VERIFIKIMIN E VEPRIMEVE NË BAZËN E TË DHËNAVE TË REGJISTRIT KOMBËTAR TË GJENDJES CIVILE (RKGJC) DHE NË SISTEMIN ELEKTRONIK TË VERIFIKIMIT DHE REGJISTRIMIT TË ZGJEDHËSVE (SEV)

UDHËZIM 1

PËR MËNYRËN E NGRITJES DHE CAKTIMIT TË VENDNDODHJES SË QENDRAVE TË VOTIMIT DHE PËRGATITJEN E HARTËS SË NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE PËR ZGJEDHJET

Formular_qv_zgjedhesLidhja 1_ hartatSkema_KQV