Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 27.05.2019, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt – vendimeve:

  1. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.3, të subjektit ‘Bindja Demokratike’ me objekt ‘Kundërshtimin e vendimit të KZAZ-së nr.79, për mos regjistrimin e kandidatëve nga lista shumemërore të bashkisë Libohovë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.