Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë 13.06.2019, Ora 13:00, me rend dite :

  1. “Për shqyrtimin e kërkesës, depozituar në KQZ nga Partia Uniteti Kombëtar me objekt “Çregjistrim nga procesi zgjedhor, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019”.