Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 02.04.2019, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt – vendimeve:

  1. “Për emërimin e anëtarëve dhe sekretarëve të KZAZ-ve për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30.06.2019, të propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë”
  2. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga lista shumemërore për këshillin bashkiak Fier, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet wwww.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.

Materialet e Mbledhjes

Verifikim Anetar Keshilli Bashkiak Fier

  1. Relacion per Verifikim te Vetedeklarimit
  2. Projekt Vendim Verifikim Anetar Keshilli Bashkise Fier
  3. Flete Iventar Verifikim Anetar Keshilli Bashkise Fier

Per Emerimin e Anetareve dhe Sekretareve te KZAZ

  1. Relacion per Emerimin e Anetareve dhe Sekretareve te KZAZ-ve
  2. Projekt Vendim per Emerimin e Anetareve dhe Sekretareve te KZAZ-ve
  3. Lidhja 1
  4. Fleta Inventarit per Emrimin e Anetareve