Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e  ditës së sotme shqyrtoi projektvendimin,

“Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga listat shumemërore për këshillat bashkiak në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

KQZ vendosi njoftimin e këshillave bashkiakë për vazhdimin e procedurave për dhënien e mandatit kandidatëve të listave shumemërore, për plotësimin e vendeve vakant në këshillat bashkiakë si më poshtë:

  1. Qarku Shkodër, Bashkia Malësi e Madhe, z. Gazmir Fadil Zekaj
  2. Qarku Berat, Bashkia Berat, znj. Laura Qeramedin Doko
  3. Qarku Berat, Bashkia Berat, z. Egi Gentjan Vreko
  4. Qarku Gjirokastër, Bashkia Tepelenë , z. Astrit Hasan Dervishi
  5. Qarku Korçë, Bashkia Devoll, znj. Kristina Zalo Groballi
  6. Qarku Berat, Bashkia Skrapar, z. Fatjon Sabri Halilaj
  7. Qarku Berat, Bashkia Skrapar, z. Alban Bajram Babaliu
  8. Qarku Berat, Bashkia Skrapar, znj. Drita Avni Tare
  9. Qarku Berat, Bashkia Kuçovë, znj. Blerta Fatbardh Qevani