Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë 05.07.2019, Ora 13:00, me rend dite:

  1. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Durrës, Qarku Durrës, në zgjedhjet vendore të datës 30 qershor 2019”.
  2. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Durrës, Qarku Durrës, në zgjedhjet vendore të datës 30 qershor 2019”.
  3. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Fier, Qarku Fier, në zgjedhjet vendore të datës 30 qershor 2019”.
  4. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Fier, Qarku Fier, në zgjedhjet vendore të datës 30 qershor 2019”.
  5. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Kamëz, Qarku Tiranë, në zgjedhjet vendore të datës 30 qershor 2019”.
  6. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Kamëz, Qarku Tiranë, në zgjedhjet vendore të datës 30 qershor 2019”.
  7. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Korçë, Qarku Korçë, në zgjedhjet vendore të datës 30 qershor 2019”.
  8. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Korçë, Qarku Korçë, në zgjedhjet vendore të datës 30 qershor 2019”.
  9. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Lezhë, Qarku Lezhë, në zgjedhjet vendore të datës 30 qershor 2019”.
  10. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Lezhë, Qarku Lezhë, në zgjedhjet vendore të datës 30 qershor 2019”.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.