Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 06.12.2017, ora  12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

 

A. Shqyrtimi i projekt vendimit:
– Për dhënien e mandatit të deputetit te Kuvendit, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet në Qarkun Elbasan, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë.

B. Shqyrtimi i projekt aktit     
– Për verifkimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit, nga listat shumemërore për Këshillin Bashkiak, në zbatim të  ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”

 

Materialet e mbledhjes