NJOFTIM

Kandidatët që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil” për pozicionin e punës, specialist në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore.
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën në provë dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Kreu II pika 9, po ju njoftojmë, se për konkursin “pranim në shërbimin civil” kandidatët, që do të vazhdojnë testimin me shkrim dhe intervistën me gojë, për pozicionin e punës, specialist në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore janë si më poshtë,
– Elona Dai
– Elefteria Bilica
– Anjeza Malaj.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

Tiranë, më 15.03.2018