Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar  Kreu V “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, neni 25, pika 1, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut VII, “Lëvizja paralele në  kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve,pas verifikimit paraprak të dokumentacionit nga kandidaturat e paraqitura brenda afatit ligjor shpall;
Listën paraprake për kandidatin që do të vazhdojë procedurën intervistë me gojë “lëvizje paralele” për 1(një) pozicion pune të kategorisë ekzekutive, Specialist për edukimin e zgjedhësve/Redaktor në Sektorin e Edukimit, në DKZTEZ.

z.Zija Kurti 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Tiranë, më 04.04.2018