NJOFTIM

Për përfundimin e procedurës të shpallur ngritje në detyrë për pozicionin e  punës, Përgjegjës Sektori për Edukimin e Zgjedhësve në DKZTEZ, pa kandidatë.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, neni 26 ” Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët, apo të mesme drejtuese ”, VKM nr.242, datë 18.03.2015  “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, për procedurën e shpallur ngritje në detyrë për pozicionin e punës Përgjegjës i Sektorit të Edukimit të Zgjedhësve, në DKZTEZnjoftojmë se:
në përfundim të afatit ligjor për pranimin e dokumentacionit, rezultoi të mos ketë kandidatura për këtë procedure.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

Tiranë më 22.11.2017