NJOFTIM

 

Kandidatët që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën “Pranimi në shërbimin civil”për pozicionin e punës, specialist në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Logjistikës.

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreu II pika 9, po ju njoftojmë, se për konkursin “Pranimi në shërbimin civil”, kandidati, që do të vazhdojë  testimin me shkrim dhe intervistën me gojë, për pozicionin e punës, specialist në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Logjistikës është si më poshtë;

 

  • Ardian Losha

 

 

       

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 

 

Tiranë, më 30.10.2019