Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ne mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projekt-vendimet:

  • “Për regjistrimin e kandidatëve për Kryetar Bashkie në zbatim të ligjit nr.138/2015 ‘Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
  1. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019, z. Arben Skënderaj, të propozuar nga Partia Bindja Demokratike.
  2. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019, znj. Valbona Mezini, të propozuar nga Partia Bindja Demokratike.
  3. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019, znj. Valbona Sakollari, të propozuar nga Partia Bindja Demokratike.
  4. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019, z. Ylber Gjeta, të propozuar nga Partia Bindja Demokratike.
  5. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019, z. Salvador Kaçaj, të propozuar nga Partia Bindja Demokratike.
  6. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019, z. Leonard Olli, të propozuar nga Partia Bindja Demokratike.

 

  • “Për miratimin e listave shumemërore te kandidatëve për anëtarë në Këshillin e bashkive të depozituara nga Partia e Gjelbër, pjesëtare e koalicionit ‘Aleanca Për Shqipërinë Europiane’, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 30 qershor 2019”.

KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë të këshillave bashkiak, në bashkitë; Elbasan, Lezhë, Korçë, Kamëz, Tiranë, të Partisë së Gjelbër, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.

  • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për kryetar bashkie, të Partisë Bindja Demokratike, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ‘Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
  • KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-ve përkatëse për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatëve për kryetar bashkie, të bashkive Këlcyrë dhe Tepelenë, të Partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.