Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 24.07.2017, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

 
A.   Shqyrtimi i projekt vendimeve,

1. Për dhënien e mandatit të Deputetit të Kuvendit të Kadidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste në Qarkun Fier.