Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin:

“Për dhënien e mandatit të Deputetit të Kuvendit të Kadidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste në Qarkun Fier”.
KQZ vendosi t’i japë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë,

kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Socialiste, Qarku Fier, z. Artur Hasan Çobani.