Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi me 7 vota pro:

Projekt-Rregulloren, “Për përbërjen, mënyrën e ngritjes dhe të funksionimit si dhe procedurat që ndjek Bordi i Monitorimit të Medias”.

Projekt-vendimin, “Për miratimin e Manualit të Komisionit të Qendrës së Votimit, për Zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 21.06.2015”.