NJOFTIM 

Për publikimin e listës përfundimtare të kandidatit që vazhdon intervistën me gojë për pozicionin e punës drejtor i Drejtorisë Teknologjisë së Informacionit.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar  Kreu V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, neni 26 ” Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët, apo të mesme drejtuese ” pika 1, dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015  “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, pika 15,njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ,publikon;
Listën përfundimtare për kandidatin, Zj.Miranda Harizaj që përmbush kushtet minimale dhe kërkesat e veçanta të procedurës, lëvizje paralele të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, për vendin e lirë të punës Drejtor në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Tiranë, më 02.07.2018