Në zbatim të paragrafit 1, neni 26 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,” dhe paragrafit 12 dhe 13,  Kreu II,  VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve , njofton se;

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet dhe kërkesat e posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës me gojë , si më poshtë;

  • Madalena KOJA

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rruga“Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet ëëë.cec.org.al.

 

 

KOMISIONERI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Drejtoria e Burimeve Njerëzore