Njoftim për kandidatin që do të testohet me shkrim dhe me gojë për pozicionin e punës Sekretar i Përgjithshëm i KQZ-së.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 32, Kreu VI, “Pranimi i nëpunësve civilë të kategorisë së lartë drejtuese në institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 5.3.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, Kreu VIII, ”procedura e pranimit në kategorinë e nivelit të lartë drejtues për institucionet e pavarura”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, pas verifikimit të dokumentacionit të paraqitur nga i vetmi kandidat, përcaktoi se:

– z.Ylli Merkaj do të vazhdojë konkurrimin