NJOFTIM

Në zbatim të ligjit nr.152/2013,datë 30.05.2013 ”Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, Neni 25, Kreu V-“Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse në, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, njofton se;

Nga procedura e lëvizjes paralele për 1(një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive, në pozicionin specialist/jurist, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve