NJOFTIM

 

Njoftim për  fituesin e konkursit, për pozicionin e punës, Shef sektori i edukimit të zgjedhësve në DKZTEZ

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, neni 26, pika 4,dhe pika  7 gërma a, VKM nr.242, datë 18.03.2015  “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, VKM nr.243, datë 18.03.2015,”Pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ju njoftojmë  se u zhvilluan procedurat e konkurimit për pozicionin e lirë të punës,  Shef i sektorit të edukimit të zgjedhësve në DKZTEZ.

Komisioni i Përhershëm i Pranimit në shërbimin civil, në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë, shpalli fituese për pozicionin e punës, Shef i sektorit të edukimit të zgjedhësve në Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve,

– znj. Anduela Ndreu

Drejtoria e BurimeveNjerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Tiranë më,13.04.2018