Njoftim për kandidatin që do të vazhdojë konkurrimin për procedurën e pranimit në shërbimin civil, për pozicioninin e punës, specialist për edukimin e zgjedhësve në DKZTEZ.
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 pika 3 gërma a dhe b, pika 4, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II pika 9, pas vlerësimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve të paraqitur për pozicionin e punës specialist për edukimin e zgjedhësve, në Drejtorinë e Komisioneve Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve, ju njoftojmë se, do të vazhdojnë testimin me shkrim dhe intervistën me gojë kandidatja si më poshtë:

1. Znj. Blerta Lulaj

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve