Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Neni 22 Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhen e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar,  Kreu IV pika 2, njësia përgjegjëse në, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, njofton;

Nga procedura “Pranim në shërbimin civil”, për 1(një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive, në pozicionin specialist/jurist prokurimesh, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve rezulton se kandidatët nuk plotësojnë kërkesat veçanta në shpalljen për konkurrim.

 Drejtoria e Burimeve Njerëzore

 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve