Në zbatim të nenit 25 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut  VII  të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,  lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Nga  procedura   e   lëvizjes  paralele  për  1 (një)  vend  të  lirë   pune  të  kategorisë  ekzekutive,

në  pozicionin  Specialist  në Sektorin e Verifikimit të Dokumenteve dhe Këshillimit Ligjor mbi

Ankesat  Administrative e Gjyqësore  në Drejtorinë Juridike dhe e Dokumentacionit Zgjedhor, në  përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk  është  paraqitur asnjë     kandidaturë.

Konkurrimi do të vazhdojë sipas, nenit 22 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut IV të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ashtu siç është parashikuar dhe në njoftimin e publikuar.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

Njësia Përgjegjëse.