NJOFTIM PËR PUNËSIM

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në zbatim të Vendimit nr.12, datë 21.01.2015 “Për miratimin e strategjisë së trajnimit të komisionerëve zgjedhorë për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2015”, kërkon të punësojë:

A. 52(pesëdhjetë e dy) trajnerë për trajnimin e anëtarëve të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor (KZAZ), sipas qarqeve dhe bashkive respektive, listuar në tabelën si më poshtë:

Nr

Qarku

Bashkia/Njësia Administrative

Nr. trajnuesve

1

Shkodër

Shkodër

3

Malsi e Madhe

1

2

Kukës

Kukës dhe Has

1

Tropojë

1

3

Lezhë

Lezhë

1

Kurbin

1

Mirditë

1

4

Dibër

Dibër dhe Bulqizë

1

Mat

1

5

Durrës

Durrës dhe Shijak

3

Krujë

1

6

Tiranë

Tiranë

9

Kavajë

1

7

Elbasan

Elbasan

4

Librazhd

1

Gramsh

1

8

Fier

Fier

4

Lushnje

2

9

Berat

Berat

2

Skrapar

1

10

Korçë

Korçë

2

Kolonjë

1

Pogradec

1

11

Gjirokastër

Gjirokastër

1

Tepelenë

1

Përmet

1

12

Vlorë

Vlorë

3

Sarandë

1

Delvinë

1

Numri në Total

52

B. 280 trajnerë për trajnimin e anëtarëve të Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV) në numër respektiv sipas bashkive në qarqet respektive, listuar si më poshtë:

1. Qarku Berat 17 (shtatëmbëdhjetë) trajnues

a) Bashkia Berat, 13 (trembëdhjetë) trajnues;

b) Bashkia Skrapar, 4 (katër) trajnues;

2. Qarku Dibër 13 (Trembëdhjetë) trajnues

a) Bashkia Dibër, 6 (Gjashtë) trajnues;

b) Bashkia Bulqizë, 3 (Tre) trajnues;

c) Bashkia Mat, 4 (katër) trajnues

3. Qarku Durrës 22 (Njëzetë e dy) trajnues

a) Bashkia Durrës, 18 (Tetëmbëdhjetë) trajnues;

b) Bashkia Krujë, 4 (katër) trajnues;

4. Qarku Elbasan 30 (Njëzetë e nëntë) trajnues

a) Bashkia Elbasan, 22 (Njëzetë e katër) trajnues;

b) Bashkia Gramsh, 3 (Tre) trajnues;

c) Bashkia Librazhd, 5 (Pesë) trajnues

5. Qarku Fier 30 (Tridhjetë) trajnues

a) Bashkia Fier, 16 (Gjashtëmbëdhjetë) trajnues;

b) Bashkia Lushnje, 11 (Njëmbëdhjetë) trajnues;

c) Bashkia Mallakastër, 3 (Tre) trajnues

6. Qarku Gjirokastër 12 (Dymbëdhjetë) trajnues

a) Bashkia Gjirokastër, 6 (Gjashtë) trajnues;

b) Bashkia Tepelenë, 3 (Tre) trajnues;

c) Bashkia Përmet, 3 (Tre) trajnues

7. Qarku Korçë 22 (Njëzetë e dy) trajnues

a) Bashkia Korçë, 13 (Trembëdhjetë) trajnues;

b) Bashkia Kolonjë, 2 (Dy) trajnues;

c) Bashkia Devoll, 2 (Dy) trajnues;

d) Bashkia Pogradec 5 (Pesë) trajnues

8. Qarku Kukës 10 (Dhjetë) trajnues

a) Bashkia Kukës, 5 (Pesë) trajnues;

b) Bashkia Has, 2 (Dy) trajnues;

c) Bashkia Tropojë 3 (Tre) trajnues

9. Qarku Lezhë 13 (Trembëdhjetë) trajnues

a) Bashkia Lezhë, 6 (Gjashtë) trajnues;

b) Bashkia Mirditë, 3 (Tre) trajnues;

c) Bashkia Kurbin 4 (Katër) trajnues

10. Qarku Shkodër 22 (Njëzetë e dy) trajnues

a) Bashkia Shkodër, 16 (Gjashtëmbëdhjetë) trajnues;

b) Bashkia Malsi e Madhe, 4 (Katër) trajnues;

c) Bashkia Pukë 2 (Dy) trajnues

11. Qarku Tiranë 68 (Gjashtëdhjetë e tetë) trajnues

a) Bashkia Tiranë, 60 (Gjashtëdhjetë e gjashtë) trajnues;

b) Bashkia Kavajë, 8 (Tetë) trajnues;

12. Qarku Vlorë 21 (Njëzetë e një) trajnues

a) Bashkia Vlorë, 15 (Pesëmbëdhjetë) trajnues;

b) Bashkia Sarandë, 5 (Pesë) trajnues;

c) Bashkia Delvinë, 1 (Një) trajnues

C. 90 trajnues trajnerë për trajnimin e anëtarëve të Grupeve të Numërimit të Votave (GNV), si vijon:

1. Qarku Berat, 5 (pesë) trajnues;

2. Qarku Dibër, 3 (Tre) trajnues;

3. Qarku Durrës, 7 (Shtatë) trajnues;

4. Qarku Elbasan, 10 (Dhjetë) trajnues;

5. Qarku Fier, 10 (Dhjetë) trajnues;

6. Qarku Gjirokastër, 4 (Katër) trajnues;

7. Qarku Korçë, 8 (Tetë) trajnues;

8. Qarku Kukës, 3 (Tre) trajnues;

9. Qarku Lezhë, 4 (Katër) trajnues;

10. Qarku Shkodër 8 (Tetë) trajnues;

11. Qarku Tiranë, 19 (Nëntëmbëdhjetë) trajnues;

12. Qarku Vlorë, 9 (Nëntë) trajnues

D. Kriteret e përzgjedhjes dhe vlerësimit të trajnuesit:

1. Të jetë me arsim të lartë, avantazh jurist dhe eksperienca si trajnues i KQZ-së;

2. Të kenë njohuri për Kodin Zgjedhor, detyrat dhe përgjegjësitë e komisioneve zgjedhore të nivelit të dytë dhe të tretë;

3. Të jetë me vendbanim brenda qarkut, ku ata do të përfshihen si trajnerë të komisionerëve zgjedhorë (KZAZ, KQV, GNV);

4. Të mos jetë i zgjedhur në organet drejtuese qendrore apo vendore të partive politike;

5. Të mos jetë kandidat për kryetar/këshilltar bashkie;

6. Të mos jetë në detyrë në strukturat e organeve të Policisë së Shtetit dhe ushtarakë aktiv si dhe Shërbimit Informativ;

7. Të mos jetë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë;

8. Të mos jetë i dënuar administrativisht për shkelje të dispozitave, të cilat lidhen me zgjedhjet apo të jenë përjashtuar nga shërbimi civil;

9. Të ketë aftësi komunikimi manaxhimi dhe raportimi, të përdorë lehtësisht programet bazë kompjuterike.

E. Dokumentacioni që duhet paraqesë aplikanti për trajnues:

1. Kërkesë adresuar KQZ-së me të cilën kërkon për t’u angazhuar si trajnues ku të specifikohet qarku dhe bashkia respektive ku kërkon të jetë trajnues (e nënshkruar);

2. Curriculum Vitae (CV);

3. Diplomë e shkollës së lartë (e noterizuar);

4. Vërtetim pune, nëse është i punësuar;

5. Kopje të dokumentit të identifikimit (letërnjoftim/kartë identitetit), kopje;

6. Çertifikatë personale ose vërtetim nga njësia administrative për vendbanimin;

7. Çertifikatë trajnimi ose dokument tjetër, që vërteton eksperiencën si trajnues (nëse ka);

8. Deklaratë, e firmosur, për përmbushjen e kritereve të përzgjedhjes, pikat 3, 4, 5, 6, dhe 7.

F. Aplikimi

Dokumentacioni i kërkuar duhet të dorëzohet brenda datës 10.02.2015, në Zyrën e Protokollit të KQZ-së, personalisht ose nëpërmjet shërbimit postar.

Të gjithë aplikantët që kanë dorëzuar dokumentacionin në KQZ brenda datës 10.02.2015, do të intervistohen nga administrata e KQZ-së, për njohuritë e Kodit Zgjedhor, si dhe aftësitë teknike, profesionale, metodologjike, komunikim/manaxhim të punës në grup. Intervistat do të zhvillohen në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në datat 14, 15, 16 Shkurt 2015, në oraret 08:00-16:00.

Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen në përfundim të kryerjes së procedurave përzgjedhëse ( vlerësimit të dokumentacionit dhe rezultateve të intervistës).

Afati i punësimit do të jetë rast pas rasti 6 (gjashtë) deri në 12 (dymbëdhjetë)ditë.