Njoftim për kandidatin që do të testohet me shkrim dhe me gojë për pozicionin e punës  Përgjegjës  Sektori për Edukimin  e Zgjedhësve në Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën në provë dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Kreu II pika 9, Vendimit nr.272 prot.,datë 01.03.2018, “Për plotësim të pozicionit të vendit të lirë të punës, Përgjegjës i Sektorit të  Edukimit të Zgjedhësve në DKZTEZ, me proçedurë të hapur edhe  për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil të cilët plotësojnë kërkesat e veçanta për këtë vend pune”, të Titullarit të  KQZ-së  ju njoftojmë,

Kandidatët, që do të vazhdojnë testimin me shkrim dhe intervistën me gojë, për pozicionin e punës, Përgjegjës  Sektori për Edukimin  e Zgjedhësve në Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore do të jetë si më poshtë:

– Znj.Anduela Ndreu 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Tiranë,më 27.03.2018