Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, neni 25, pika 1, Vendimit të Këshillit të   Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreu VII,“Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Njësia Përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pas verifikimit paraprak të dokumentacionit nga  kandidaturat e paraqitura brenda afatit ligjor shpall;

Listën paraprake për kandidatin që do të zhvillojë procedurën intervisë me gojë “Lëvizje paralele” për 1 (një) pozicion pune të kategorisë ekzekutive, Specialist në Drejtorinë Burimeve Njerëzore, zj. Kleona Bahja.

 

                                                                         Drejtoria e Burimeve Njerëzore

                                                                       Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Tiranë, më 20.11.2019