Tiranë më 19.04.2018

NJOFTIM

Në zbatim të ligjit nr.152/2013,datë 30.05.2013”Për nëpunësin civil”,i ndyshuar,kreu V-“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, neni 25, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015  “Për pranimin, lëvizjen paralele,periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII,”Lëvizja paralele brenda së të njëjtës kategori”, njësia përgjegjëse në, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, njofton se;

Nga konkurrimi për procedurën e lëvizjes paralele për 1(një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në pozicionin specialist /redaktor, në sektorin e edukimit të zgjedhësve, në DKZTEZ, që u zhvillua më datë 18.04.2018 ora 10:00, Komiteti i Pranimit për Lëvizjen Paralele, vendosi përfundimin e procedurës pa kandidat fitues.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve