Njoftim për kandidatët që do të testohen me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë për pozicionin e punës, “Specialist në Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimt dhe Edukimit të Zgjedhësve”.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Kreut IV, neni 22, pika 3 gërma “a” dhe pika 4, “Pranimi në shërbimin civil”, dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.143, datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civilë të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu VI, pika 1, gërma “a”, pika 3 dhe pika 4, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” listën për kandidatët që do të testohen me shkrim dhe gojë për pozicionin e punës “Specialist në Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore, trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve”.

Lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në procedurën e pranimit në Shërbimin Civil në kategorinë ekzekutive, për vendin e lirë të punës “Specialist në Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhre, Trajnimit dhe Edukimit të Zgjëdhësve”.

1. Bjanka Bego
2. Labeate Zeneli

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve