Rendi i Ditës

  • Për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve më datë 14.01.2020.

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 14.01.2020, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-vendimit: Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për këshillat bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE