Rendi i Ditës

  • Për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve më datë 28.02.2020

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e premte, më datë 28.02.2020, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-vendimeve: Për shqyrtimin e kërkesës së 12 nismëtarëve, me objekt “Për fillimin e procedurave për referendum të përgjithshëm për çështje të rëndësisë së veçantë”. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE