Rendi i Ditës

  • Për thirrjen e mbledhjes së KOMISIONIT RREGULLATOR

    Komisioni Regullator, ditën e hënë, më datë 26.10.2020, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: 1- Shqyrtimi dhe miratimi i projektrregullores për organizimin e mbledhjeve të Komisionit Rregullator. Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e njoftimeve. […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE