NJOFTIM PËR PUNËSIM

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në kuadrin e përgatitjeve për Zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, datë 23.06,2013, si dhe në zbatim të Vendimit nr.21, datë 21.12.2012 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, “Për miratimin e strukturës së personelit shtesë të KQZ-së, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, datë 23 qershor”, kërkon të punësojë personel të përkohshëm si vijon:

Lidhja 1