Tag: KQZ

  • 1
  • 2

Rendi i Ditës

  • NJOFTIM Për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve

    Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, vendosa të zhvilloj seancë publike:   Data e seancës: 17.12.2020, ora 17:30   […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE