Komisioni Rregullator, ditën e premte, më datë 06.11.2020, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  • “Projektrregullore për mënyrën e funksionimit dhe zhvillimit të seancave të KAS.”

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.

Materialet e Mbledhjes

 

   

 

 

 

                                                                                                            KRYETARE E KOMISIONIT RREGULLATOR

 

                                                                                                                                Ilirjana NANO