Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë 22.06.2019, Ora 12:00, me rend dite :

  1. Raporti javor i BMM mbi pasqyrimin e fushatës zgjedhore nga mediat audio-vizive, për subjektet politike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  2. “Për ndryshimin e vendodhjes së VNV të ZAZ-së nr.11, Bashkia Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  3. “Për ngritjen e Grupeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve