Komisioni Regullator, ditën e hënë, më datë 26.10.2020, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

1- Shqyrtimi dhe miratimi i projektrregullores për organizimin e mbledhjeve të Komisionit Rregullator.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e njoftimeve.

 Materialet e Mbledhjes

       

Kryetarja e Komisionit Rregullator

Ilirjana NANO