Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme vendosi:

Të shpall të pavlefshëm mandatin dhe përfundimin e parakohshëm të mandatit të anëtarit të këshillit të bashkisë, si më poshtë:

Shih më shumë. . . . . . . . . . .