Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 19.07.2017, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

 
A.   Shqyrtimi i projekt vendimeve,
1. Për kallzimin penal ndaj personave të ngarkuar me administrimin e proçesit të votimit dhe numërimit të votave, të cilët kanë shkeluar dispozitat e kodit zgjedhor, për Zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 Qeshor 2017.
2. Për miratimin e strukturës së buletinit për Zgjedhjet e Kuvendit të datës 25.06.2017.
3. Për caktimin e masës së shpërblimit për antarët dhe sekretarët e ZAZ, të emëruar kryesisht nga KQZ për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 Qeshor 2017.
4. Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit, të listës shumemërore të Partisë Demokratike në Qarkun lezhë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë.