Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi:

– Projekt-vendimin, “Për miratimin e projektit “Fushata e edukimit të zgjedhësve, në Zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 21.06.2015”.

– Projekt-vendimin, “Për miratimin e disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi caktimin e qendrave të votimit në ndërtesa private, sipas tabelës së mëposhtme:

TABELA E QV-ve private