Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi me 7 vota pro:

– Projektvendimin, “Për caktimin e masës së shpërblimit për auditët teknicienë për verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombetar të Gjendjes civile”.

– Projektvendimin, “Për miratimin e raportit vjetor për veprimtarinë e institucionit për vitin kalendarik 2014”.

– Projektvendimin, “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore, për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore të 21 qershorit 2015”.

– Projektudhëzimin, “Për mbledhjen, administrimin dhe publikimin elektronik të informacionit për rezultatet paraprake në dinamikë”.