Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori në shqyrtim Kërkesën  Ankimore nr. 1, të subjektit zgjedhor LIBRA, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 4, datë 23.06.2017, të KZAZ 58, kthim përgjigje për kërkesën për akreditim të vëzhguesve”.

KQZ vendosi pushimin e shqyrtimit pas kërkesës së subjektit, për tërheqjen e kërkesës.