Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi:

– Projekt-vendimin, “Për miratimin e formularit tip për mbledhjen e nënshkrimeve mbështetëse për kandidatët e propozuar nga një grup zgjedhësish, apo për partitë dhe koalicionet, për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 21.06.2015.

– Projekt-vendimin, “Për miratimin e disa rregullave për regjistrimin e Koalicioneve Zgjedhore në KQZ.