Informacion për programin e dytë të trajnimit të KZAZ-ve

Më datë 2, 3 dhe 4 qershor 2015 u zhvillua programi i dytë i trajnimit me anëtarët e KZAZ-ve. Nga informacionet e trajnuesve të KZAZ-ve dhe inspektorëve të zyrave rajonale zgjedhore rezulton se janë trajnuar 656 komisionerë, të cilët iu nënshtruan edhe testimit.

Programi i dytë i trajnimit me anëtarët e KZAZ-ve u zhvillua për t’iu ardhur në ndihmë anëtarëve të KZAZ-ve në veprimtarinë e tyre për administrimin e procesit në zonën e administrimit zgjedhor nga përgatitja e Vendit të Numërimit të Votave deri në dorëzimin e materialeve zgjedhore në KQZ, tematikë e cila është miratuar në strategjinë e trajnimit të komisionerëve zgjedhorë.
Trajnimi u zhvillua në formë bashkëbisedimi, por edhe me veprime praktike, me qëllim që anëtarët e KZAZ-ve të adaptoheshin me të gjitha mjetet e punës, si Manuali dhe Fletorja e Punës së KZAZ, pjesa e dytë dhe të përvetësojnë sa më mirë të gjitha procedurat ligjore në VNV. Anëtarët e KZAZ–ve përdorën modelet e vendimeve dhe dokumentet e punës me të cilat do të punojnë gjatë kësaj periudhe.
Njohja, kuptimi dhe përvetësimi i procedurave të parashikuara në Manualin e KZAZ-së do të ndikojë në punën e anëtarëve të KZAZ-ve për zgjidhjen me profesionalizëm, paanshmëri, efektivitet të të gjitha problematikave të krijuara gjatë ushtrimit të detyrës si dhe mirëadministrimin e procesit zgjedhor në VNV si dhe për zbatimin ligjor të detyrave të tyre funksionale, në përputhje me parimet dhe rregullat e vendosura në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë dhe në aktet nënligjore të nxjerra nga KQZ, për arritjen e standardeve.

Trajnimi u zhvillua në të gjithë vendin në 90 KZAZ, në vendet e caktuara nga KQZ.

Trajnimi u

monitorua

në 40 KZAZ nga vëzhgues vendas dhe të huaj,

vëzhgues të Koalicionit për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme (KZLNDQ),

organizata ZLN,

OSBE-së, OSBE&ODHIR-it dhe u pasqyrua në media lokale, si: TV 6 +1 Vlora, Real TV

, M+ dhe TV Lezha

Qarku Numri

KZAZ-së

 

Numri

komisionerëve

të trajnuar

 

Vëzhgues
Shkodër 1 6
2 7
3 8
4 8
5 5
6 8 OSBE & ODHIR
7 7
8 6
Kukës 9 8
10 8
11 8
Lezhë 12 8 Media lokale:

M+ dhe TV Lezha

13 7 ” “
14 8 OSBE dhe organizata ZLN
Dibër 15 8
16 8
17 8
18 3 OSCE&ODIHR
19 1 OSCE&ODIHR
Durrës 20 7
21 7 Një vëzhgues nga KZLNDQ
22 7
23 6
24 7
25 5
Tirana 26 6 Një vezhgues nga KZLNDQ, OJQ vendase dhe USAID
27 7 Një vëzhgues nga shoqëria civile, Znj.Naslie Shira
28 7 “ “
29 6
30 6
31 7
32 7
33 6 Trajnimi u monitoruar nga Merushe Zeneli, vëzhguese afatgjatë e KZLNDQ
34 7 ” “
35 8 OSCE
36 8
37 6
38 7 OSCE
39 7
40 6
41 8 Një vëzhgues nga KZLNDQ, OJQ vendase dhe USAID
42 7 OSCE&ODIHR
43 6 OSCE&ODIHR
Elbasan 44 4 Një vëzhgues
45 8
46 8 Një vëzhgues
47 8 Vëzhgues të OSCE
48 5 ” “
49 8 ” “
50 7 ” “
51 8
52 8
53 7
Fier 54 7 Dy përfaqësues të OSBE-së
55 7 ” “
56 6
57 6
58 8
59 8
60 8
61 8 1 vëzhgues
Berat 62 7 OSCE & ODIHR, qendroi 80% të kohës dhe vëzhgues vendor
63 7 ” “
64 8
65 8 Një vëzhgues KZLNDQ
66 8
67 8 Vëzhgues të OSCE/ODIHR
68 8
69 5
70 8
71 7 Përfaqësues të shoqërisë civile,

dhe vëzhgues të OSCE/ODIHR:

-Amanda ASHFORD -Tord DRUGGE Vëzhgues Afatgjatë

72 6 ” “
73 7
Gjirokastër 74 7
75 7
76 8 Vëzhgues
77 7 ” “
78 5

 

Përfaqësues të OSBE

znj. Eunice Bonaparte

z.SorenMunch

z.Refik Aliko

dhe media lokale

 

79 7 ” “
80 5 ” “
81 8 OSBE dhe Tv lokale:

TV 6 +1 Vlora, Real TV

82 8 ” “
83 6 ” “
84 7 ” “
85 6 Dy vëzhgues te OSCE/ODIHR:

Jeremy PINE; Marianne DE WIT

86 6
87 8 .

 

88 8
89 8
Vlorë 90 7