Informacion për programin e dytë të trajnimit të KZAZ-ve

Më datë 2, 3 dhe 4 qershor 2015 u zhvillua programi i dytë i trajnimit me anëtarët e KZAZ-ve. Nga informacionet e trajnuesve të KZAZ-ve dhe inspektorëve të zyrave rajonale zgjedhore rezulton se janë trajnuar 656 komisionerë, të cilët iu nënshtruan edhe testimit.

Programi i dytë i trajnimit me anëtarët e KZAZ-ve u zhvillua për t’iu ardhur në ndihmë anëtarëve të KZAZ-ve në veprimtarinë e tyre për administrimin e procesit në zonën e administrimit zgjedhor nga përgatitja e Vendit të Numërimit të Votave deri në dorëzimin e materialeve zgjedhore në KQZ, tematikë e cila është miratuar në strategjinë e trajnimit të komisionerëve zgjedhorë.
Trajnimi u zhvillua në formë bashkëbisedimi, por edhe me veprime praktike, me qëllim që anëtarët e KZAZ-ve të adaptoheshin me të gjitha mjetet e punës, si Manuali dhe Fletorja e Punës së KZAZ, pjesa e dytë dhe të përvetësojnë sa më mirë të gjitha procedurat ligjore në VNV. Anëtarët e KZAZ–ve përdorën modelet e vendimeve dhe dokumentet e punës me të cilat do të punojnë gjatë kësaj periudhe.
Njohja, kuptimi dhe përvetësimi i procedurave të parashikuara në Manualin e KZAZ-së do të ndikojë në punën e anëtarëve të KZAZ-ve për zgjidhjen me profesionalizëm, paanshmëri, efektivitet të të gjitha problematikave të krijuara gjatë ushtrimit të detyrës si dhe mirëadministrimin e procesit zgjedhor në VNV si dhe për zbatimin ligjor të detyrave të tyre funksionale, në përputhje me parimet dhe rregullat e vendosura në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë dhe në aktet nënligjore të nxjerra nga KQZ, për arritjen e standardeve.

Trajnimi u zhvillua në të gjithë vendin në 90 KZAZ, në vendet e caktuara nga KQZ. Trajnimi u monitorua në 40 KZAZ nga vëzhgues vendas dhe të huaj, vëzhgues të Koalicionit për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme (KZLNDQ), organizata ZLN, OSBE-së, OSBE&ODHIR-it dhe u pasqyrua në media lokale, si: TV 6 +1 Vlora, Real TV, M+ dhe TV Lezha.

 

Qarku Numri

KZAZ-së

 

Numri

komisionerëve

të trajnuar

 

Vëzhgues
Shkodër 1 6  
  2 7  
  3 8  
  4 8  
  5 5  
  6 8 OSBE & ODHIR
  7 7  
  8 6  
Kukës 9 8  
  10 8  
  11 8  
Lezhë 12 8 Media lokale:

M+ dhe TV Lezha

  13 7 ” “
  14 8 OSBE dhe organizata ZLN
Dibër 15 8  
  16 8  
  17 8  
  18 3 OSCE&ODIHR
  19 1 OSCE&ODIHR
Durrës 20 7  
  21 7 Një vëzhgues nga KZLNDQ
  22 7  
  23 6  
  24 7  
  25 5  
Tirana 26 6 Një vezhgues nga KZLNDQ, OJQ vendase dhe USAID
  27 7 Një vëzhgues nga shoqëria civile, Znj.Naslie Shira
  28 7 “ “
  29 6  
  30 6  
  31 7  
  32 7  
  33 6 Trajnimi u monitoruar nga Merushe Zeneli, vëzhguese afatgjatë e KZLNDQ
  34 7 ” “
  35 8 OSCE
  36 8  
  37 6  
  38 7 OSCE
  39 7  
  40 6  
  41 8 Një vëzhgues nga KZLNDQ, OJQ vendase dhe USAID
  42 7 OSCE&ODIHR
  43 6 OSCE&ODIHR
Elbasan 44 4 Një vëzhgues
  45 8  
  46 8 Një vëzhgues
  47 8 Vëzhgues të OSCE
  48 5 ” “
  49 8 ” “
  50 7 ” “
  51 8  
  52 8  
  53 7  
Fier 54 7 Dy përfaqësues të OSBE-së
  55 7 ” “
  56 6  
  57 6  
  58 8  
  59 8  
  60 8  
  61 8 1 vëzhgues
Berat 62 7 OSCE & ODIHR, qendroi 80% të kohës dhe vëzhgues vendor
  63 7 ” “
  64 8  
  65 8 Një vëzhgues KZLNDQ
  66 8  
  67 8 Vëzhgues të OSCE/ODIHR
  68 8  
  69 5  
  70 8  
  71 7 Përfaqësues të shoqërisë civile,

dhe vëzhgues të OSCE/ODIHR:

-Amanda ASHFORD -Tord DRUGGE Vëzhgues Afatgjatë

  72 6 ” “
  73 7  
Gjirokastër 74 7  
  75 7  
  76 8 Vëzhgues
  77 7 ” “
  78 5

 

Përfaqësues të OSBE

znj. Eunice Bonaparte

z.SorenMunch

z.Refik Aliko

dhe media lokale

 

  79 7 ” “
  80 5 ” “
  81 8 OSBE dhe Tv lokale:

TV 6 +1 Vlora, Real TV

  82 8 ” “
  83 6 ” “
  84 7 ” “
  85 6 Dy vëzhgues te OSCE/ODIHR:

Jeremy PINE; Marianne DE WIT

  86 6  
  87 8 .

 

  88 8  
  89 8  
Vlorë 90 7