Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi me 7 vota pro:
– Projektvendimin, “Për miratimin e Raportit Vjetor për veprimtarinë e KQZ-së për vitin 2015, që do t’i paraqitet Kuvendit të Shqipërisë”.