Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 12.07.2017, ora 11: 00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

 
A.   Shqyrtimi i projekt vendimeve,

 1. Për shpërndarjen e mandateve, Qarku Vlorë për Zgjedhjet për Kuvendin 25.06.2017.
 2. Për shpërndarjen e mandateve, Qarku Shkodër për Zgjedhjet për Kuvendin 25.06.2017.
 3. Për shpërndarjen e mandateve, Qarku Lezhë për Zgjedhjet për Kuvendin 25.06.2017.
 4. Për shpërndarjen e mandateve, Qarku Kukës për Zgjedhjet për Kuvendin 25.06.2017.
 5. Për shpërndarjen e mandateve, Qarku Korçë për Zgjedhjet për Kuvendin 25.06.2017.
 6. Për shpërndarjen e mandateve, Qarku Gjirokastër për Zgjedhjet për Kuvendin 25.06.2017.
 7. Për shpërndarjen e mandateve, Qarku Fier për Zgjedhjet për Kuvendin 25.06.2017.
 8. Për shpërndarjen e mandateve, Qarku Elbasan për Zgjedhjet për Kuvendin 25.06.2017.
 9. Për shpërndarjen e mandateve, Qarku Durrës për Zgjedhjet për Kuvendin 25.06.2017.
 10. Për shpërndarjen e mandateve, Qarku Dibër për Zgjedhjet për Kuvendin 25.06.2017.

B. Shqyrtimi i projekt aktit    

 1. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për Këshillat Bashkiak, në zbatim të ligjit  nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike.

C. Shqyrtimi i Kërkesave ankimore

Ora 12:00

 1. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr.2 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet.
 2. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr.4 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste.

 

Ora 18:30

 1. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr.3 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Demokratike.