NJOFTIM

Njoftim për kandidatin që do të vazhdojë konkurrimin për procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin, specialist për marrëdhëniet e punës, në DBNJ.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 pika 3 gërma a dhe b, pika 4, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II pika 9, ju njoftojmë, se pas vlerësimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve të paraqitur për pozicionin e punës specialist për marrëdhëniet e punës në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore,

1. zj.Monika Sinani do të vazhdojë testimin me shkrim dhe intervistën me gojë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve