Njoftim për kandidatët që do të vazhdojnë konkurrimin për procedurën e pranimit në shërbimin civil, për 2(dy) pozicioninet e punës, specialist jurist, në Drejtorinë Juridike.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 pika 3 gërma a dhe b, pika 4, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II pika 9, pas vlerësimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve të paraqitur për 2 (dy) pozicionet e punës specialist jurist në Drejtorinë Juridike, ju njoftojmë se, do të vazhdojnë testimin me shkrim dhe intervistën me gojë kandidatët si më poshtë:

1. Dhimitraq Dhimo

2. Alba Musaj

3. Valbona Myrtezaj

4. Marinela Qinami

5. Eneda Ajdari

6. Alina Hoxhallari

7. Lorena Mavriqi

8. Ana Nasto

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve