PROCEDURA E ANKANDIT: Shitje letre (fletë votimi) në sasinë e parashikuar 44.954 kg, me vlerë fillestare 157.339 lekë

Njoftimi i publikimit: Buletini nr. 12, datë. 17.03.2020 – fq. 325-326

Data dhe ora e zhvillimit te ankandit: 07.04.2020 ora 10:00, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Komisioni bazuar ne nenin 36, 37 te LAP dhe pikat 5.3 dhe 6 te RRAP vendosi të bëjë klasifikimin për këtë procedure ankandi si me poshtë vijon:

Operatoret blerës pjesëmarrës:

Shoqëria HRCP Compani sh.p.k me adrese: Dëshmorët e Kombit , Kulla Nr.1, kati II, Tiranë.

Në vend të parë oferta e operatorit blerës HRCP Compani sh.p.k  NIPT L 81814013, me vlerë oferte të deklaruar 161.834 (njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e tetëqind e tridhjetë e katër) lek pa TVSH.

Oferta te s’kualifikuara nuk ka.

Oferta te refuzuara nuk ka.

Nëse mendoni se Autoriteti Shitës ka shkelur LAP ose RAP gjatë procedurës së ankandit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi siç parashikohet në Kreun VII të LAP dhe seksionin 6 të DT brenda 7 ditëve pune.

Ky njoftim i dërgohet pjesëmarrësve në adresën e përcaktuar si dhe publikohet në

faqen e internetit të KQZ-së dhe në këndin e njoftimeve.