NJOFTIM PËR NDRYSHIM TË DATËS SË ZHVILLIMIT TË ANKANDIT
DOKUMENTET STANDARDE TË ANKANDIT PUBLIK